TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA COOKIES. ZATVORENÍM TOHTO OZNÁMENIA ALEBO POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SÚHLAS S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIES.

Reklamácie a záručný servis

Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou dodávateľa. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná. O poškodení doručovaného balíka pri preprave nás informujte elektronicky prostredníctvom reklamačného formulára alebo emailom.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár a počkajte na pokyny ako postupovať od zodpovedného pracovníka board.sk .s.r.o, ktorý Vás bude najneskôr do nasledovného pracovného dňa kontaktovať. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty, pokiaľ s nami nebolo dohodnuté inak. Neposielajte tovar na dobierku! Tovar zašlite ako balík alebo listovú zásielku (nezabudnite ho poistiť)  na adresu:

 • Internetový obchod SPORTDOOR.sk
 • Frewby s.r.o.
 • Kočín 41
 • 922 04 Kočín-Lančár

Pokiaľ si chcete uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručte nám originál účtovný doklad. Pri väčšom tovare, ktorý je komplikované zaslať prostredníctvom pošty môžete využiť kuriérsku službu. V prípade, že je pre reklamovaný tovar v záručnom liste uvedený autorizovaný záručný servis vo vašom okolí, môžete si záruku uplatniť v tomto servise. Informácie o servisných strediskách dostanete na našej infolinke alebo nás kontaktujte e-mailom. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode SPORTDOOR.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riaďte nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje pracovníka reklamačného oddelenie pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 1. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 2. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná zľava.
 3. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 4. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 5. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 6. Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 7. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 9. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.
 10. Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný dvd prehrávač) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 11. Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe (faktúru - daňový doklad).
 12. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 13. Opotrebovanie charakteristické pre daný tovar/materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.